Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού

Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού

 

Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού είναι οι ακόλουθοι:

  1. Η έγκαιρη και ενιαία ερμηνεία των δημοσιολογιστικών διατάξεων προς υποστήριξη των υπηρεσιών του Ελληνικού Δημόσιου για την εφαρμογή τους.
  2. Η αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών πληρωμής του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Η Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού διαρθρώνεται ως εξής:

  • Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου
  • Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων και Δανείων
  • Ενιαία Αρχή Πληρωμών
  • Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων
  • Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου
  • Ειδικό Λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής `Αμυνας