Γ. Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής & Προϋπολογισμού Γ. Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής & Προϋπολογισμού

1. Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού είναι οι ακόλουθοι:

(α) Ο σχεδιασμός της δημοσιονομικής στρατηγικής της χώρας μέσα από την αξιόπιστη αποτύπωση των δημοσιονομικών στοιχείων και μεγεθών κατά την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και του Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και ο αποτελεσματικός συντονισμός και καθοδήγηση όλων των δημοσίων υπηρεσιών για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού.

(β) Η διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η αποφυγή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών από το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης μέσω της αυστηρής παρακολούθησης της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και της τήρησης των μητρώων δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

(γ) Η αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων στον Προϋπολογισμό και στο Μ.Π.Δ.Σ. από κάθε νομοθετική ή κανονιστική πρωτοβουλία των φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

(δ) Η κατάρτιση μεθοδολογίας για τη μετατροπή των ταμειακών στοιχείων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε δεδουλευμένη βάση κατά την κατηγοριοποίηση των διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων τήρησης δημόσιας λογιστικής, βάσει των οποίων υπολογίζονται οι στόχοι του Προϋπολογισμού και του Μ.Π.Δ.Σ..

(ε) Ο σχεδιασμός της εισοδηματικής πολιτικής αναφορικά με τους μισθούς και τις συντάξεις, με γνώμονα τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την κοινωνική ευημερία, καθώς και η αποτελεσματική υλοποίηση της, λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε δημοσιονομικών συνθηκών.

(στ) Ο αποτελεσματικός χρηματοδοτικός προγραμματισμός για τη διασφάλιση επαρκών χρηματικών διαθεσίμων, ικανών να καλύψουν τις υποχρεώσεις των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.


2. Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού διαρθρώνεται σε Διευθύνσεις ως εξής:

α) Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης

β) Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας

γ) Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής

δ) Διεύθυνση Επεξεργασίας Νομοθετικών και Κανονιστικών Πράξεων


Τριμηνιαία Δελτία

    Τριμηνιαίο Δελτίο ΚΕΠΕ-ΓΛΚ (Αύγουστος 2017)

    Τριμηνιαίο Δελτίο ΚΕΠΕ-ΓΛΚ (Mάϊος 2017)

    Τριμηνιαίο Δελτίο ΚΕΠΕ-ΓΛΚ (Φεβρουάριος 2017)    

    Τριμηνιαίο Δελτίο ΚΕΠΕ-ΓΛΚ (Νοέμβριος 2016)

    Τριμηνιαίο Δελτίο ΚΕΠΕ-ΓΛΚ (Αύγουστος 2016)

    Τριμηνιαίο Δελτίο ΚΕΠΕ-ΓΛΚ (Mάϊος 2016)

    Τριμηνιαίο Δελτίο ΚΕΠΕ-ΓΛΚ (Φεβρουάριος 2016)

    Τριμηνιαίο Δελτίο ΚΕΠΕ-ΓΛΚ (Νοέμβριος 2015)