Δ/νση Προυπολογισμού Γεν. Κυβέρνησης Δ/νση Προυπολογισμού Γεν. Κυβέρνησης

Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η ρεαλιστική κατάρτιση και ορθή υλοποίηση του Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και η έγκαιρη δημοσίευση των αναγκαίων στοιχείων.

(β) Η αποτελεσματική εξειδίκευση παραμέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής και υποστήριξη της εφαρμογής τους.

(γ) Η συστηματική παρακολούθηση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης καθώς και των στοιχείων του μητρώου δεσμεύσεων τους.

(δ) Η αποτελεσματική και έγκαιρη υποστήριξη της διαδικασίας παρακολούθησης και αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τρίτους με σκοπό την τόνωση της ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας.
 

2. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης διαρθρώνεται σε μία (1) Υποδιεύθυνση και εννέα (9) Τμήματα, ως κατωτέρω:

(α) Τμήματα υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης:

αα) Τμήμα Α΄ - Στοιχείων

ββ) Τμήμα Β΄ - Προϋπολογισμού Εσόδων

γγ) Τμήμα Γ΄ - Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

δδ) Τμήμα Δ΄ - Σχεδιασμού και Υποστήριξης

(β) Υποδιεύθυνση

(αα) Τμήματα Ε΄ έως Η΄ Προϋπολογισμού

(ββ) Τμήμα Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.) και Λοιπών Φορέων
 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα.