Δ/νση Προγ/σμού, Δημοσ/κών Στοιχείων και Μεθοδολογίας Δ/νση Προγ/σμού, Δημοσ/κών Στοιχείων και Μεθοδολογίας

Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του κυλιόμενου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, σε τετραετή ορίζοντα.

(β) Η συγκέντρωση και δημοσίευση δημοσιονομικών στοιχείων εκτέλεσης Προϋπολογισμού των φορέων Γενικής Κυβέρνησης σε μηνιαία βάση.

(γ) Η κατάρτιση μεθοδολογίας τήρησης στοιχείων για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση (μεθοδολογία ESA 95).
 

2. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄ - Κατάρτισης και Παρακολούθησης Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.).

β) Τμήμα Β΄ - Δημοσιονομικών Στοιχείων Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.).

γ) Τμήμα Γ΄- Μεθοδολογίας Προϋπολογισμού και Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων.

δ) Τμήμα Δ΄ - Προβλέψεων και Διαχείρισης Κινδύνων Δημοσιονομικής Πολιτικής.
 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα.