Δ/νση Επεξεργασίας Νομοθετικών και Κανονιστικών Πράξεων Δ/νση Επεξεργασίας Νομοθετικών και Κανονιστικών Πράξεων

Διεύθυνση Επεξεργασίας Νομοθετικών και Κανονιστικών Πράξεων

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Νομοθετικών και Κανονιστικών Πράξεων είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η επεξεργασία σχεδίων νόμων, τροπολογιών και προτάσεων νόμων και σύνταξη της Έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 75 του Συντάγματος

(β) Η επεξεργασία και η εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών για την υπογραφή ή μη όλων των κανονιστικών διοικητικών πράξεων που προκαλούν δαπάνη, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος, την

ομαλή δημοσιονομική διαχείριση, την τήρηση της εφαρμογής των αρχών δημοσιονομικής πρόβλεψης και πειθαρχίας και την αποφυγή αιφνιδιασμού του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 

2. Η Διεύθυνση Επεξεργασίας Νομοθετικών και Κανονιστικών Πράξεων διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄ - Επεξεργασίας Νόμων

β) Τμήμα Β΄ - Επεξεργασίας Νόμων

γ) Τμήμα Γ΄ - Επεξεργασίας Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων
 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα.