Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής - Δ.Ε.Π Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής - Δ.Ε.Π

Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής

 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α΄) οι επιχειρησιακοί στόχοι της Δ.Ε.Π. είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η ανάλυση και ο σχεδιασμός μιας δίκαιης και δημοσιονομικά βιώσιμης μισθολογικής πολιτικής για τους εργαζομένους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, η οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κυβερνητικής πολιτικής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της.

(β) Η σύνταξη απλής και σαφούς μισθολογικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, η παρακολούθηση και η παροχή υποστήριξης στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για την ορθή εφαρμογή των μισθολογικών διατάξεων.

(γ) Η συνεργασία και διαβούλευση με τα συναρμόδια Υπουργεία, φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη για θέματα μισθών και συντάξεων με σκοπό την όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή και ενημέρωση των εμπλεκομένων.
 

2. Η Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:

(α) Τμήμα α΄ - Μισθολογικής Πολιτικής Δημοσίου Τομέα

(β) Τμήμα Β΄ - Συνταξιοδοτικής Πολιτικής

(γ) Τμήμα Γ΄ - Εφαρμογής Ενιαίου Μισθολογίου

(δ) Τμήμα Δ΄ - Εφαρμογής Ειδικών Μισθολογίων
 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα.

 

 

 

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Σίνα 2-4, ΤΚ 101 65 Αθήνα
Email: d22@glk.gr
Τηλ: 210 3338405-6
Φαξ: 210 3338208