Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A
Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής

 

 Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού

               1. Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
               2. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας
               3. Διεύθυνση Επεξεργασίας Νομοθετικών και Κανονιστικών Πράξεων
               4. Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής - Δ.Ε.Π.

 Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού

               1. Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου
               2. Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων & Δανείων
               3. Ενιαία Αρχή Πληρωμής
               4. Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.)
               5. Ειδικό Λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

 Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων

               1. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων
               2. Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
               3. Διεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων
               4. Περιφερειακά Γραφεία Δημοσιονομικού Ελέγχου

 Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα

              1. Διεύθυνση Κανονισμού & Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων
              2. Διεύθυνση Κανονισμού & Εντολής Πληρωμής Συντάξεων υπαλλήλων Ο.Τ.Α.,
                  Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου & Ειδικών Κατηγοριών
              3. Διεύθυνση Κανονισμού & Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών
                  και Πολεμικών Συντάξεων
              4. Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.)  σε πλήρη ταύτιση με τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής απαρτίζεται από τις Γενικές Διευθύνσεις Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού, Δημοσιονομικών Ελέγχων και Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα.