Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Νόμοι

Νόμος 3986

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 152/01.06.2011

Νόμος 3965

Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρησης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 113/18.05.2011

Nόμος 3949

Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή των πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτές»

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 74/11.04.2011

 

Νόμος 3943

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής , στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 66/31.03.2011

ΠΟΛ 1062

 

Νόμος 3919

Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών πρόσβασης και άσκηση επαγγελμάτων.

Δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ Α 32/02.03.2011

Νόμος 3985

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 151/01.06.2011

 

Νόμος 3906

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2011.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 220/ 23-12-2010